Aviso legal | Filogis, Barcelona

Aviso legal

Aviso legal

Aviso legal

LOGIS TRADUCTION

2B rue Haute

29000 QUIMPER

 

Tel.: 09 70 40 89 60
Fax: +33(0)8 97 10 75 22
Correu electrònic: info@filogis.com

 

Denominació social : FILOGIS TRADUCTION LIGAVAN EIRL
Capital social : -
Núm. Siret: 51394901600044
IVA intracomunitari : FR50513949016

RSEIRL: 513 949 016

 

Filogis és una marca registrada en color a l’INPI (núm. 11 3 830 66)

Agència de creació del lloc web :
COGNIX SYSTEMS
Registre mercantil i de societats de Rennes B 444 724 462

 


Allotjament web :

COGNIX SYSTEMS a partir de la plataforma OVH
Registre mercantil i de societats de Roubaix-Tourcoing B 424 761 419
Seu social : 140 Quai du Sartel
59100 ROUBAIX - França

Confidencialitat i dades de caràcter personal :
Es recopilen dades amb la finalitat exclusiva d’establir una relació comercial i professional amb els clients.
Les dades de caràcter personal són conservades per FILOGIS TRADUCTION durant un període de temps raonable.
Si la persona no proporciona tota la informació obligatòria als formularis de la pàgina web (*Camps obligatoris), no podrà validar el formulari.

 

El dret d’accés i de rectificació previst a l’article 34 i següents de la llei esmentada s’exerceix mitjançant correu a l’adreça:
FILOGIS TRADUCTION
2B rue Haute
29000 QUIMPER

 

Drets de reproducció :
El conjunt d’aquest lloc web depèn de la legislació francesa i internacional pel que fa als drets d’autor i de propietat intel·lectual. Tots els drets de reproducció estan reservats, incloent-hi les representacions iconogràfiques i fotogràfiques. La reproducció total o parcial d’aquest lloc web en qualsevol suport està totalment prohibida, excepte quan el director de la publicació l’autoritzi expressament.

 

Crèdits fotogràfics :
Les fotografies emprades en aquest lloc web tenen tots els drets reservats. No es poden emprar o duplicar sense l’autorització escrita de FILOGIS TRADUCTION.

 

Avís relatiu a la seguretat :
Amb la finalitat de garantir la vostra seguretat i de garantir-ne l’accés a tothom, aquesta pàgina empra software per controlar els fluxos sobre la web, per tal d’identificar els intents no autoritzats de connexió o de canvi d’informació, o qualsevol altra iniciativa que pugui causar altres danys. Els intents no autoritzats de càrrega d’informació o alteració de les informacions que mirin de causar un dany i d’una manera general, qualsevol atac contra la disponibilitat i la integritat d’aquesta web, estan estrictament prohibits i seran sancionats pel codi penal. D’aquesta manera, l’article 323-1 del codi penal preveu que el fet d’accedir o mantenir-se de manera fraudulenta, totalment o parcial del sistema de tractament autoritzat de dades (com és el cas amb una pàgina web) està penat amb dos anys de presó i amb 30.000 euros de multa. L’article 323-3 del mateix codi preveu que el fet d’introduir de manera fraudulenta dades dins un sistema de tractament automatitzat, o d’eliminar-ne o modificar-ne les dades que conté de manera fraudulenta està castigat amb cinc anys de presó i amb 75.000 euros de multa.

Horario de oficina (UTC+1) : de 8:30 – 12:00 / de 13:30 a 18:00h

Información

Traductores 100% nativos, expertos en traducción jurada, traducción de documentos y páginas web desde y hacia una docena de idiomas. Nuestra agencia de traducción se encuentra en la Bretaña/Francia, Cataluña/España y el Caribe.

Menú de navegación